0 item
Total : 0,00 €
Product
checkout

TERMS & CONDITIONS


ALGEMENE VERKOOPS – EN LEVERINGSVOORWAARDEN TWINWEBS


Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andersluidende bepalingen geschiedt elke verkoop, resp. levering van diensten door TWINWEBS met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de CLIENT, onder de hiernavolgende voorwaarden en bepalingen :

1. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Prijsopgaven zijn 15 dagen geldig, tenzij anders vermeld in de opgave. Met het aanvaarden van een offerte of prijsaanvraag aanvaardt de CLIENT de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van TWINWEBS.
Offertes die worden opgesteld op basis van aangeleverde of opgegeven informatie door de CLIENT zijn slechts bindend voor zover de in deze offertes opgegeven informatie met de werkelijkheid overeenstemt. Datgene wat niet is voorzien in de offerte en wordt uitgevoerd en aanvaard door de CLIENT, geeft recht op een met deze meerwerken corresponderende prijs.

2. Klachten worden 8 dagen na levering, uitvoering of facturatie niet meer aanvaard; zij
moeten op straffe van niet ontvankelijkheid schriftelijk bij aangetekende brief worden gedaan en schorsen de betalingsverplichting niet op.
Het niet formuleren van enige klacht binnen voornoemde termijn heeft de aanvaarding of oplevering van de diensten of het voorwerp van de offerte, overeenkomst en factuur tot gevolg. Aanvaarding of oplevering zoals hiervoor bepaald heeft tot gevolg dat TWINWEBS niet gehouden is tot vrijwaring wegens eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken van het geleverde of geproduceerde.
TWINWEBS is niet verantwoordelijk voor de manipulaties of bewerkingen die de CLIENT zelf of zijn aangestelden heeft/hebben uitgevoerd aan wat het voorwerp uitmaakt van het door TWINWEBS geproduceerde. Tenzij andersluidende overeenkomst wordt het geleverde en geproduceerde niet teruggenomen, omgeruild of teruggezonden.

3. Behoudens schriftelijk andersluidende overeenkomst zijn onze facturen betaalbaar uiterlijk 15 dagen na factuurdatum.
Bij gebreke van betaling op de vervaldag is het bedrag van de factuur of het daarop nog verschuldigde saldo onmiddelijk eisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een interest verschuldigd van 10 % met ingang van de datum van de factuur, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.
Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 euro.

4. Een leverings- en of uitvoeringstermijn wordt steeds slechts ten titel van inlichting aangeduid; vertraging in levering of uitvoering is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst of tot het vorderen van een schadevergoeding. Ingeval het overeengekomene niet kan worden geleverd of uitgevoerd om redenen onafhankelijk van de wil van de TWINWEBS, kan geen schadevergoeding worden gevorderd;

5. Indien de CLIENT om welke reden ook eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te kennen
geeft de overeenkomst met TWINWEBS niet te willen uitvoeren of te verbreken, is aan TWINWEBS van rechtswege een forfaitaire niet herleidbare schadevergoeding verschuldigd voor gelden verlies en gederfde winst ten belope van een bedrag bedrag gelijk aan het bedrag waarop TWINWEBS gerechtigd is ingeval van normale verdere uitvoering van de overeenkomst conform en naar analogie van art. 1151 en 1794 B.W.
Het niet betalen van 1 of meerdere facturen, alsook het niet betalen van eventuele voorschotten die zouden zijn overeengekomen, verschaft TWINWEBS het recht om haar prestaties op te schorten en maakt een ernstige tekortkoming uit die de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de CLIENT rechtvaardigt. Ingeval van ontbinding is de hierboven bepaalde schadevergoeding verschuldigd.

6. Alle hoe ook genaamde taksen en o.a. de BTW zijn voor rekening van de CLIENT.

7. De geleverde goederen blijven de eigendom van TWINWEBS tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen.

8. TWINWEBS heeft geen controle over de huidige en toekomstige manier van werken van zoekmachinerobotten met betrekking tot het aanvaarden en/of positioneren van websites of advertenties. De positionering van een website of advertentie kan door de continue verandering van werken van zoekmachinerobotten buiten iedere interventie of controle van TWINWEBS om, worden gewijzigd, geweigerd of verwijderd naar goeddunken van de betreffende leverancier. Indien TWINWEBS wordt verzocht diensten te leveren die kaderen in zoekmachineoptimalisatie (SEO), is de CLIENT er zich derhalve van bewust en heeft hij kennis van het feit dat omwille van zijn aard geen positief resultaat van deze diensten kan worden gegarandeerd, noch een negatief resultaat aan TWINWEBS kan worden toegeschreven.

9. TWINWEBS draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot wijzigingen, bewerkingen, manipulaties of veranderingen aan de website gemaakt door de CLIENT die een negatief effect zouden hebben op de geleverde diensten. Evenmin kan TWINWEBS enige verantwoordelijkheid worden toegedicht m.b.t. de implementatie van scripts om meetresultaten van campagnes te bekomen.

10. De geleverde goederen blijven de eigendom van TWINWEBS tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen. Geen enkele geleverde goederen uitgevoerd door TwinWebs en betaald door de CLIENT mogen verder gebruikt, gedeeld of doorverkocht worden aan derden. Enkel en alleen door schriftelijke toestemming en een correct betaalde vergoeding hiervoor.

11. Alle geschillen, o.a. betreffende de betaling, levering of de uitvoering, die tussen contracterende partijen mochten ontstaan, worden beheerst door het Belgische recht en zullen onderworpen worden aan de bevoegde rechter te Antwerpen
 
BART ROBERT | TWINWEBS
      +32 474 50 30 49
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BTW BE 0837 267 574

CONTACT

pavelinni phone +32 474 50 30 49

SOCIAL MEDIA

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk