Algemene Voorwaarden v2.0.20171. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten en leveringen behoudens indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden genieten voorrang op de eventuele aankoopvoorwaarden van de koper en sluiten de toepassing ervan uit.
Door het plaatsen van een bestelling wordt de koper geacht de toepassing van deze voorwaarden te hebben aanvaard.

 
2. Al onze offertes zijn slechts geldig gedurende een termijn van vijftien dagen. Elke door de koper geplaatste bestelling is voor de verkoper slechts bindend nadat hij deze bestelling schriftelijk heeft bevestigd.


3. Alle creaties en ontwerpen van de verkoper zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen door de koper niet gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verkoper. Website ontwerpen met name de css files blijven eigendom van de auteur, Bart Robert | TwinWebs. Deze mogen alleen aangepast / gebruikt worden mits schriftelijke toestemming en betaling van deze. Hosting domein via Bart Robert | TwinWebs blijft eigendom van Bart Robert tot ten einde de betaalde periode. Bij eindigen samenwerking wordt deze ten einde betaalde periode stopgezet en dient deze door tegenpartij opnieuw aangevraagd te worden. De url wordt via DNS.be vrijgegeven door aanvraag van de klant, deze blijft wel eigendom van desbetreffende klant. 


4. De aansprakelijkheid van de verkoper blijft steeds beperkt tot het leveren van nieuwe goederen of diensten ter vervanging van hetgeen ondeugdelijk is. De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, onder welke vorm ook, die hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg kan zijn van het gebruik of de ondeugdelijkheid van het door de verkoper geleverde.


5. Gelet op de specifieke aard van onze producten en diensten dienen klachten betreffende onze leveringen en facturen binnen de 2 dagen na de levering schriftelijk medegedeeld te worden. Alle e-mail verkeer wordt als wettelijk behandeld aangezien de aard van onze diensten.


6. Leveringstermijnen en opleveringstermijnen worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, slechts gegeven ten titel van inlichting. De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een (op)levering die niet gebeurde binnen de ten titel van inlichting gegeven leveringstermijn.


7. Voor opdrachten op basis van een uurtarief gelden alle werken kleiner dan 1 uur worden met één volledig uur afgerekend. Opdrachten langer dan 1 uur worden met het aantal kwartier afgerekend.


8. De verkoper heeft steeds het recht, alvorens tot levering over te gaan, om van de koper garanties, bv. een bankgarantie, te vragen als zekerheid voor de betaling van de levering. De verkoper behoudt zich het recht voor alle leveringen te stoppen zolang de gevraagde garantie niet wordt verstrekt. De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement , alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de koper.


9. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de prijs ervan niet volledig werd betaald. Ingeval van wanbetaling of faillissement van de koper behouden wij ons het recht voor het geleverde terug te nemen. De hierdoor veroorzaakte kosten van transport vallen ten laste van de koper. Bovendien is de koper voor de veroorzaakte administratiekosten en winstderving een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van de waarde van het factuurbedrag. Indien de overeenkomst door de koper voor levering wordt geannuleerd, heeft de verkoper het recht op een forfaitaire schadevergoeding van 15 % op de waarde van de overeenkomst.


10. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn alle facturen contant betaalbaar op de zetel van de verkoper. Elke vervallen niet betaalde factuur brengt van rechtswege zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest op van 10 % per jaar. Indien binnen de acht dagen na ingebrekestelling het factuurbedrag, verhoogd met de verwijlsintrest niet is betaald, zal het factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de hoofdsom met een minimum van 100,00 Eur. Indien een vervallen factuur na ingebrekestelling niet betaald werd, worden alle andere niet-vervallen facturen tevens onmiddellijk eisbaar.


11. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen waartoe overeenkomsten aanleiding zouden geven.

Top
We gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Door deze website te blijven gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. More details…